Betonherstel

Betonherstel is meer dan het aansmeren van een afgesprongen stuk beton. Er zit wel degelijk een gedachte achter de wijze waarop men moet uitvoeren.

Betononderhoudsdeskundige: een specialist in betononderhoud en betonherstel

Een goed betonreparatiebedrijf laat betonschade beoordelen door een specialist. Deze specialist is in het bezit is van het diploma betononderhoudskundige. Op grond van een visuele waarneming maakt de specialist op de werkplek een eerste inschatting. Wat is de mogelijke oorzaak van het ontstane schadebeeld? In een aantal gevallen kan het nodig zijn om een betononderzoek of constructieve beoordeling te laten uit te voeren, alvorens aan de slag te gaan met eventueel betonherstel.

Betononderzoek voorafgaand aan het betonherstel

Vogel Belgium heeft eigen betononderhoudskundigen en constructeurs in dienst. Hierdoor kunnen wij zelf een betononderzoek en eventueel daarop volgend betonherstel uitvoeren. Dat neemt niet weg dat het in een aantal gevallen wenselijk is onderzoek door een daartoe gespecialiseerd onafhankelijk, gecertificeerd onderzoeksbureau te laten uitvoeren.

Drukkracht

Beton bestaat uit een mengsel van verschillende gradaties grind en zand. Door gebruik te maken van verschillende korrelgradaties, moeten de holle ruimtes onderling zo veel mogelijk opgevuld zijn. Cement en water lijmen dit pakket van korrels dan aan elkaar. Uiteindelijk zal dit als beton verharden. Beton kan bijzonder veel drukkrachten opnemen. De Romeinen maakten immers al enorme bouwwerken zonder gebruik te maken van wapening. En juist door deze flinke drukkrachten, is het noodzakelijk om in de gaten te houden of betonherstel nodig is.

Trekkracht

Wanneer van beton bijvoorbeeld een dunne plank gemaakt wordt, zal deze bij een geringe belasting al bezwijken. Dit komt omdat beton in beperkte mate trekkrachten kan opnemen. Dit is niet iets wat betonherstel oplost, maar de toepassing van wapening kan dat wel.

Door de toepassing van wapening (ijzer of staal staven) kan het beton wel de trekbelasting opnemen. Dit zal het bezwijken van beton voorkomen. Bovendien is het door de toepassing van wapening in het beton mogelijk om slankere constructies te ontwerpen en uit te voeren.

Vooral in de woningbouw worden veel slanke constructies toegepast. De hoeveelheid en ligging van de toegepaste wapening is hier bepalend voor de veiligheid van de constructie. Denk hierbij aan lateien, vloeren, balkons en gallerijen.

Gewapend beton

In 1867 kreeg de Fransman J. Monier patent voor de toepassing van gewapend beton. In een poging om stevige bloembakken te maken, bepleis­terde Monier een netwerk van ijzerdraad met specie. Monier maakte vervolgens niet alleen bloembakken, maar ook manden, buizen, reservoirs en zelfs vloerplaten.

Vanaf 1900 werd gewapend beton steeds meer voor constructies toegepast, zoals bij bruggen, hallen, watertorens, etc. Zo werd in Nederland bijvoorbeeld in 1906 het Hofbogen-viaduct in Rotterdam met behulp van gewapend betonnen bogen geconstrueerd. Deze constructie staat er voor het grootste deel nog steeds. Ook hier was betonherstel nodig: Vogel B.V. heeft het betonwerk recent gerenoveerd.

Bescherming van de wapening

Het is erg belangrijk de wapening in het beton goed te beschermen.

Normaal gesproken zou het beton zelf voldoende in staat moeten zijn te wapening tegen corrosie te beschermen. Beton is immers voldoende alkalisch om de wapening te passiveren (beschermen tegen roestvorming). In de praktijk blijkt echter dat er wel degelijk sprake is van corroderende (roestende) wapening. Hierdoor worden schollen beton afgedrukt.

Doorsnede afname van de hoofdwapening kan in het ergste geval leiden tot bezwijken van de betonconstructie. Zo kan regelmatig betonherstel dus van levensbelang zijn.

Oorzaken schade aan de wapening

Wanneer wij aan de slag gaan met betonherstel, zullen we u altijd informeren over de mogelijke oorzaken van schade aan het beton (en de wapening). In de woningbouw komt de meeste schade voort uit:

  • Carbonatatie van het beton
  • Chloride in het beton
  • Slechte betonkwaliteit
  • Bouwfouten
  • Ontwerpfouten
  • Mechanische schade

Het niet goed onderkennen van de oorzaak van de ontstane schade zal onherroepelijk leiden tot terugkeer of toename van het schadebeeld. Ook het laten uitvoeren van betonherstel door een ondeskundige betonreparateur draagt bij aan dit risico.

Betonherstel door goed opgeleid personeel

Vogel Belgium investeert continue in het opleiden van zijn personeel op alle lagen binnen de organisatie. Zo kunt u er met een gerust hart vanuit gaan dat Vogel Belgium zowel voor de beoordeling van uw schadebeeld als het uiteindelijke betonherstel op het hoogst daarvoor geldend kennis- en uitvoeringsniveau handelt.

 

Direct contact met onze specialisten?